Menu
0 Comments


Majitelé aut mají pomÄ›rnÄ› velkou spoustu povinností, Äasto vÄ›tší, než si sami uvÄ›domují. A jednou z nich jsou i pravidelné technické a emisní kontroly. PÅ™i nich se ověří, zda je vůz v provozuschopném stavu, a také to, zda emise, které vydává, nepÅ™ekraÄují povolený limit. To se mnohým může zdát zbyteÄné. Každý pÅ™ece pozná, zda jeho auto jede dobÅ™e, nebo ne? ProÄ tedy musí pravidelnÄ› na prohlídku, za kterou jeÅ¡tÄ› musíme navíc platit? Mnoha lidem to nedává příliÅ¡ smysl, avÅ¡ak když se podíváme podrobnÄ›ji, uvidíme, že je to skuteÄnÄ› nezbytné.

 

dopravní zácpa

 

V první Å™adÄ› je tu fakt, že existují i urÄité skryté vady. Ty nejsou na první pohled patrné a pÅ™i běžném užívání nemáme možnost si jich vÅ¡imnout, dokud není pozdÄ›. Tomu lze pÅ™edejít právÄ› tÄ›mito pravidelnými prohlídkami. Ty je odhalí a lze je tak opravit dříve, než se stane nÄ›jaké neÅ¡tÄ›stí.

 

Také je pravdou, že mnoho lidí nemá příliÅ¡ realistickou pÅ™edstavu o tom, co může na silnici a co nikoliv. NÄ›komu by například příliÅ¡ nevadilo jedno rozbité pÅ™ední svÄ›tlo, zatímco jiný by byl v klidu, kdyby mÄ›l jedno ze zpÄ›tných zrcátek rozbité. Obojí vÅ¡ak pÅ™edstavuje riziko jak pro Å™idiÄe, tak i pro ostatní úÄastníky provozu.

 

auto po dopravní nehodě

 

Pokud jde o emise, tak zde je situace ponÄ›kud jiná. Je zákonem dáno, jaké množství jich smí vůz vypouÅ¡tÄ›t, bez ohledu na typ, znaÄku a stáří. A jediným způsobem, jak zajistit dodržování tohoto nařízení, je právÄ› měření. PÅ™i nÄ›m se ukáže, zda vozidlo odpovídá stále se zpřísňujícím limitům.

 

Ani jedno samozÅ™ejmÄ› není Å™idiÄi vítáno. V podstatÄ› vždy se jedná o nepříjemnou povinnost, pokaždé spojenou se strachem, že náš vůz neprojde. V takovém případÄ› totiž už nesmí na silnici, tedy alespoň do doby, než se zjiÅ¡tÄ›né závady opraví. Pokud se jedná o nÄ›co malého, pak je oprava mnohdy i souÄástí prohlídky. U vÄ›tších problémů, jejichž náprava není tak jednoduchá, je vÅ¡ak situace složitÄ›jší.

 

Je vÅ¡ak jasné, proÄ byly tyto prohlídky zavedeny. Snahou je, aby naÅ¡e silnice byly co nejbezpeÄnÄ›jší, a aby technická závada nestála život ÄlovÄ›ka.